Ευχαριστούμε θερμά τις κάτωθι εταιρείες καθώς
και τον κ. Ιωάννη Αλατόπουλο για την υποστήριξη της εκδήλωσης