Ο επικούρειος φιλόσοφος Κωλώτης

Ο Κωλώτης ήταν μαθητής του Επίκουρου από την Λάμψακο. Γνώρισε τον δάσκαλό του στην ηλικία των 14 ετών και εντυπωσιάστηκε αρχικά από την φυσική φιλοσοφία του. Έγραψε το έργο "Περί του ότι κατά τα των άλλων φιλοσόφων δόγματα ουδέ ζην εστί" το οποίο σχολίασε ο Πλούταρχος στην πολεμική του με το έργο "Προς Κωλώτην". Τάκης Παναγιωτόπουλος.

Απόσπασμα από το έργο "Περί του ότι κατά τα των άλλων φιλοσόφων δόγματα ουδέ ζην εστί".
(Προς Κωλώτην Πλουτάρχου 1124D)

Tὸν βίον οἱ νόμους διατάξαντες καὶ νόμιμα καὶ τὸ βασιλεύεσθαι τὰς πόλεις καὶ ἄρχεσθαι καταστήσαντες εἰς πολλὴν ἀσφάλειαν καὶ ἡσυχίαν ἔθεντο καὶ θορύβων ἀπήλλαξαν· εἰ δέ τις ταῦτα ἀναιρήσει, θηρίων βίον βιωσόμεθα καὶ ὁ προστυχὼν τὸν ἐντυχόντα μονονοὺ κατέδεται.

Αυτοί που διέταξαν τους νόμους και τα έθιμα και κατέστησαν το να βασιλεύονται και να άρχονται, τον βίο με πολλή ασφάλεια και ηρεμία έθεσαν και τον απήλλαξαν από την ταραχή. Εάν κάποιος αναιρέσει αυτά, θα ζούμε βίο σαν τα θηρία και ο ένας θα καταβροχθίζει τον άλλον.

www.epicuros.gr

Οκτώβριος 2015